انتشارات / مقالات

بصورت PDF

عدم شناخت، فهم و درک جهان هستی مادی از اشکالات ریشه ای و اساسی در بینش انسان است. جهان هستی مانند کتابی است که قوانین زندگی را به انسان می آموزد و عدم توجه به این کتاب باعث عدم هماهی وی با آن شده، موجب بروز اشتباهات جبران ناپذیری در زندگی می شود. خداوند در قالب این کتاب که حاوی آیات آشکار اوست و همواره در تمام طول تاریخ و در همه ی نقاط دنیا پیش روی همه ی انسان ها بوده است، قوانین نگرش به زندگی و برخورد با آن را عرضه کرده است تا به این وسیله "بینش" او برنامه ریزی شود.
به نزد آنکه جانش در تجلی است
همه عالم کتاب حق تعالی است

            (شبستری)
در حقیقت جهان هستی مادی، کتاب آیات آشکار الهی است و با خواندن این کتاب است که می توان پایه و اساس نگرش درست را کشف و بینش صحیحی را برنامه ریزی کرد.
            دکتر محمد علی طاهری