تاریخچه عرفان حلقه


فرادرمانی و سایمنتولوژی چیست؟ :

PDF بصورت

فرادرمانی و سایمنتولوژی دوطب مکلمل بر پایه دیدگاه فراکل نگری عرفان حلقه هستند . بر اساس این دیدگاه انسان تنها مجموعه ای از اندامهای فیزیکی نیست بلکه هر انسان شامل کالبد هایی نامحدود به وسعت هستی و مرتبط با هوشمندی حاکم بر هستی است. بر این اساس انسان نه تنها شامل اندامهایی فیزیکی به عنوان سخت افزار وجودی ، بلکه شامل بخش های شعوری و نرم افزاری بیشمار و وسیعی است که با اندام های فیزیکی در ارتباط بوده و مدیریت آن را در دست دارند، و انسان میتواند با شناخت این حوزه و استفاده از آن به درمان بیماری ها و اصلاح نابسامانی های فیزیکی و غیر فیزیکی دست یابد...

عرفان حلقه (کیهانی) چیست؟ :

عرفان حلقه نگرشی است عرفانی که با چارچوب عرفان این مرز و بوم مطابقت دارد. اساس این عرفان بر اتصال به حلقه های متعدد شبکه شعور کیهانی استوار است. فیض الهی به صورت های مختلف در حلقه های گوناگون جاری بوده که در واقع همان حلقه های رحمت عام الهی است که نمی تواند بر اساس تکنیک و فن و روش حاصل شود. لذا در این شاخه نیز هیچ گونه فن و روش، تکنیک و… وجود نداشته و در آن توان های فردی هیچ جایگاهی ندارد.عرفان حلقه انسان شمول است و همه ی انسان ها صرف نظر از نژاد، ملیت، دین، مذهب و عقاید شخصی میتوانند جنبه ی نظری آن را پذیرفته و جنبه عملی آن را مورد تجربه و استفاده قرار دهند...