دوره ها / صوتی

استاد طاهری، طی هشت جلسه به اضافه ی دوره تشعشع دفاعی و دوره سایمنتولوژی، عرفان حلقه را به افراد شرکت کننده در کلاسها آموزش داده و حلقه های رحمانیت را در این جلسات به آموزش گیرندگان تفویض نمودند.
در حال حاضر دیدن و شنیدن این آموزشها برای همگان امکانپذیر است اما در صورتیکه افرادی بخواهند از این حلقه های رحمانیت استفاده نمایند حتما و قطعا باید زیر نظر مربی ، حلقه ها را دریافت و از آن استفاده نمایند.
تاکید می شود راسا و بدونه تفویض حلقه ها از طرف مربی اقدام به استفاده از این حلقه ها ننمایید.

دوره ها :

تشعشع دفاعی